កិច្ចតែងការបង្រៀនICTកែប្រែ

I.   កាលបរិច្ឆេទ៖ 09 មករា 2019

II.   ថ្នាក់៖ ITE2

III.   កម្មវិធី៖ Microsoft Excel

IV.   ចំណងជើងមេរៀន៖

1.    រូបមន្ត MAX&MIN

2.    រូបមន្តCount&Countif

V.   បង្រៀនដោយ៖ វៀង ចេន

VI.   រយៈពេល៖ 1ម៉ោង

VII.   វត្ថុបំណង៖

ក. ចំណេះដឹង

·      សិស្សប្រាប់ពីនិយមន័យ និងអត្ថប្រយោជន៍នៃរូបមន្តMax&Minនិងរូបមន្ត Count&Countif

ខ. បំណិន

·     សិស្សរកតម្លៃទាបនិងខ្ពស់បំផុត ដោយប្រើរូបមន្តMaxនិងរូបមន្តMin

·     សិស្សរាប់ក្រឡាដែលមានតម្លៃជាលេខនិងរាប់ទិន្នន័យក្នុងក្រឡាតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់

គ. ឥរិយាបថ

·     សិស្សមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់រូបមន្ត Max&Minនិងរូបមន្ត Count&Countif

VIII.   សម្ភារៈឧបទេស៖

·     កិច្ចតែងការ, កុំព្យូទ័រ,LCD

IX.   ដំណើរការបង្រៀន៖

សកម្មភាពគ្រូ ខ្លឹមសារមេរៀន សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី ១(៣នាទី)
·    ត្រួតពិនិត្យសណ្តាប់ធ្នាប់ និងបរិស្ថានថ្នាក់រៀន រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន

·    ត្រួតពិនិត្យសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្ស

·    ត្រួតពិនិត្យអនាម័យក្នុងថ្នាក់

·    ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស

·      អង្គុយតាមកន្លែង

·      ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមានសិស្ស

ជំហានទី ២(៤នាទី)
·   សួរសំណួរពញ្ញាក់ស្មារតីសិស្ស រំលឹកមេរៀនចាស់ ផ្សារភ្ជាប់មេរៀនថ្មី

· តើប្អូនធ្លាប់ប្រើរូបមន្តអ្វីខ្លះនៅក្នុងកម្មវិធីMicrosoft Excel?

·      ស្តាប់ និងគិត រួចឆ្លើយសំណួរ
ជំហានទី ៣ មេរៀនថ្មី(៣៥នាទី)
·   បង្រៀនមេរៀនថ្មី

·   ទុកពេលអោយសិស្សអនុវត្ត និងពន្យល់បន្ថែម

·   ទុកពេលអោយសិស្សអនុវត្ត និងពន្យល់បន្ថែម

·   បង្រៀនមេរៀនថ្មី

·   ទុកពេលអោយសិស្សអនុវត្ត និងពន្យល់បន្ថែម

·   ទុកពេលអោយសិស្សអនុវត្ត និងពន្យល់បន្ថែម

មេរៀនថ្មី

1.   រូបមន្តMax

-       និយមន័យ: Max ជារូបមន្តប្រើសំរាប់រកតម្លៃដែលធំបំផុត ។

-       រូបមន្ត

=Max(number1,number2,number N)

Ex: =MAX(C3:C8)

-       Number1: ជាតម្លៃលេខនៃជួរទី១

-       Number2: ជាតម្លៃលេខនៃជួរទី២

-       NumberN: ជាតម្លៃលេខនៃជួរទីអានន្ត។

-       អត្ថប្រយោជន៍: ប្រើសម្រាប់រកតម្លៃធំបំផុត។

-       Exercise 1

2.   រូបមន្ត

-       និយមន័យ: Min ប្រើសម្រាប់រកតម្លៃតូចបំផុត។

-       រូបមន្ត

=Min(number1,number2,numberN)

Ex: ==MIN(C3:C8)

-       Number1: ជាតម្លៃលេខនៃជួរទី១

-       Number2: ជាតម្លៃលេខនៃជួរទី២

-       NumberN: ជាតម្លៃលេខនៃជួរទីអានន្ត។

-       អត្ថប្រយោជន៍: ប្រើសម្រាប់រកតម្លៃតូចបំផុត ។

-       Exercise 1

3.   រូបមន្ត Count

-       និយមន័យ: Count ជារូបមន្តប្រើសំរាប់រាប់ចំនួនក្នុងCell ដែលផ្ទុកតម្លៃជាលេខ។

-       រូបមន្ត

=Count(value1,value2,valueN)

Ex: =Count(C3:C8)

-       Value1: ជាចំនួននៃជួរទី១

-       Value2: ចំនួននៃជួរទី២

-       ValueN: ជាចំនួននៃជួរទីអានន្ត។

-       អត្ថប្រយោជន៍:ងាយស្រួលរាប់ចំនួនCellដែលផ្ទុកតម្លៃជាលេខ។

-       Exercise 2

4.   រូបមន្ត Countif

-       និយមន័យ: Countif ជារូបមន្តប្រើសំរាប់រាប់ចំនួនក្នុងCellអាចជាលេខឫអក្សរទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់។

-       រូបមន្ត

=Countif(Range,Criteria)

Ex: =Countif(C3:C8,C4)

-       Range: ជាបណ្តុំCell ដែលត្រូវបូកទៅតាមលក្ខខណ្ឌCriteria

-       Criteria: លក្ខខណ្ឌដែលយើងកំណត់រកក្នុងRange

-       អត្ថប្រយោជន៍:ប្រើសំរាប់រាប់ចំនួនក្នុងCellអាចជាលេខឫអក្សរទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់។

-       Exercise 3

·   រៀនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ និងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពសិក្សាផ្សេងៗ

·    អនុវត្ត និងសួរបន្ថែមនូវចំណុចមិនច្បាស់

·    អនុវត្ត និងសួរបន្ថែមនូវចំណុចមិនច្បាស់

·   រៀនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ និងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពសិក្សាផ្សេងៗ

·    អនុវត្ត និងសួរបន្ថែមនូវចំណុចមិនច្បាស់

·    អនុវត្ត និងសួរបន្ថែមនូវចំណុចមិនច្បាស់

ជំហានទី ៤ ពង្រឹងពុទ្ធិ(៥នាទី)
·   សួរសំណួរនូវមេរៀនទើបរៀនរួច៖

- តើគេប្រើរូបមន្តអ្វីសម្រាប់រកតំលៃធំបំផុតនិងទាបបំផុត?

- តើរូបមន្ត Count ប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វី?

- តើរូបមន្តCountifប្រើសំរាប់ធ្វើអ្វីដែរ?

     រំលឹកមេរៀនទើបរៀនរួច

- ដើម្បីរកចំនួនធំបំផុតគេប្រើ រូបមន្តMax។ហើយដើម្បីរកចំនួណតូចបំផុតគេប្រើMin។

- រូបមន្ត Count ប្រើសម្រាប់រាប់ចំនួនក្នុងCellដែលផ្ទុកតម្លៃលេខ។

- រូបមន្តCountifប្រើសំរាប់ចំនួនក្នុងCellអាចជាលេខឫអក្សរទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់។។

·      គិត រួចឆ្លើយនូវសំណួរ
ជំហានទី ៥ កិច្ចការផ្ទះ និង បណ្តាំផ្ញើរ(៣នាទី)
·   ផ្តាំសិស្សអោយមើលមេរៀន និងជួយការងារឪពុកម្តាយនៅផ្ទះ។ · អនុវត្តប្រើប្រាស់រូបមន្ត Max&min និងរូបមន្ត Count&Countif ក្នុង Office Excel ។ ·      ស្តាប់ និងកត់ត្រាទុក

·      អរគុណ និងជំរាបលាគ្រូ។