លេខសៀវភៅស្តង់ដារអន្តរជាតិ

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ISBN)

លេខសៀវភៅស្តង់ដារអន្តរជាតិ (អង់គ្លេស: International Standard Book Number (ISBN) ជាលេខសម្គាល់សៀវភៅពាណិជ្ជកម្ម ដែលបានចុះបញ្ជីរភ្នាក់ងារ ISBN អន្តរជាតិ ។[១]

លេខសៀវភៅស្តង់ដារអន្តរជាតិ

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  1. "The International ISBN Agency". Retrieved 20 February 2018.