រីណេ ដេកាត

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី René Descartes)

លោក រីណេ ដេកាត គឺជា ទស្សនវិទូ ជនជាតិ បារាំង​​។

រីណេ ដេកាត