ប្រអប់ខ្សាច់

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី Sandbox)

ប្រអប់ខ្សាច់ (Sandbox) អាចសំដៅទៅលើ៖

វិគីនានុក្រមខ្មែរ
វិគីនានុក្រមខ្មែរ
វិគីនានុក្រមខ្មែរមានអត្ថន័យពាក្យ ​អំពី:

Computing កែប្រែ

Music or entertainment កែប្រែ