បើកបញ្ជីមេ

The World Wide Fund for Nature (WWF) is an international non-governmental organization working on issues regarding the conservation, research and restoration of the environment, formerly named the World Wildlife Fund, which remains its official name in Canada and the United States. It is the world's largest independent conservation organization with over 5 million supporters worldwide, working in more than 100 countries, supporting around 1,300[៤] conservation and environmental projects. WWF is a foundation,[៥] in 2010 deriving 57% of funding from individuals and bequests, 17% from government sources (such as the World Bank, DFID, USAID) and 11% from corporations.[៣]

World Wide Fund for Nature
ស្ថាបនិក

Prince Bernhard of Lippe-Biesterfeld

Julian Huxley [១]
Max Nicholson
Peter Scott
Guy Mountfort
Godfrey A. Rockefeller [២]
ប្រភេទ Charitable trust
បង្កើតនៅ April 29, 1961
(First office opened in September 1961 in Morges, Switzerland)
ទីតាំង Gland, Vaud, Switzerland
បុគ្គលចម្បងៗ HRH The Duke of Edinburgh
(President Emeritus)
Yolanda Kakabadse
(President)
James Leape
(Director General)
តំបន់សាវាកម្ម Worldwide
វិស័យ Environmentalism, Conservation, Ecology
វិធីសាស្ត្រ Lobbying, research, consultancy
ប្រាក់ចំណូល 525 million (2010) [៣]
បាវចនា For a Living Planet
គេហទំព័រ wwf.org
panda.org

The group says its mission is "to halt and reverse the destruction of our environment" Helping Pandas is also a momentous desideratum for the group.[៦] Currently, much of its work focuses on the conservation of three biomes that contain most of the world's biodiversity: forests, freshwater ecosystems, oceans and coasts. Among other issues, it is also concerned with endangered species, pollution and climate change.


See alsoកែប្រែ

Referencesកែប្រែ

  1. "WWF in the 60's". World Wide Fund for Nature. Retrieved 2012-08-19.
  2. In Memoriam: Godfrey A. Rockefeller, World Wildlife Fund, January 29, 2010.
  3. ៣,០ ៣,១ WWF-INT Annual Review (PDF). World Wide Fund for Nature. 2010. p. 43. Retrieved 21 July 2011.
  4. http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/project/
  5. "How is WWF run?". Retrieved 21 July 2011.
  6. Finland - Organization of the World Wildlife Fund[តំណភ្ជាប់ខូច]

External linksកែប្រែ