កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក

កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក (អង់គ្លេសWorld Food Programme, អក្សរកាត់ WFP)


កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក
(World Food Programme)
ប្រភេទ UN Humanitarian Programme
អក្សរកាត់ WFP
ប្រធាន Ertharin Cousin
ស្ថានភាព សកម្ម
បង្កើតឡើង ឆ្នាំ១៩៦១
ទិស្នាក់ការ Rome, Italy
គេហទំព័រ www.wfp.org