អុកកែប្រែ

សួស្ដី ប៊ុនហុង។ ខ្ញុំ​បាន​រក​ឃើញ​ថា​អត្ថបទ​ស្ដី​អំពី​ល្បែក​អុក ត្រូវ​បាន​សរសេរ​រួច​មក​ហើយ​ក្រោម​ចំណង​ជើង អុក ។ ប្រសិន​បើ​គិត​ថា​អត្ថបទ​ចាស់​មាន​កង្វះខាត​ត្រង់​ណា​នោះ អាច​ជួយ​បន្ថែមនៅ​ក្នុង​នោះ​បាន។ ទេព សុវិចិត្រ (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០១:៣២ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ (UTC)[]

ទទួល​បានហើយ វិចិត្រ។ អរគុណ​!