ការចេះយោគយល់អធ្យាស្រ័យអោយគ្នា

មនុស្សទាំងអស់តែងតែមានការប្រាស្រ័យទាក់ទង និង ធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយពាក្យសម្តី កាយវិការ ឬ សកម្មភាពផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ ក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងនេះតែងតែជួបភាពល្អ និង ភាពរកាំរកុស ។ ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះអធ្យាស្រ័យអោយគ្នាទៅវិញទៅមក

Please add a licenseកែប្រែ

You have added one or more file(s) with no license. All files need a license. Please check your uploads and make sure they all have a good source, author and license. If they do not have a license the files have to be deleted. You can see all files with no license in Category:Files with no license. Click the link in the top of the category and find your own name to see the files you uploaded. For questions please contact User:MGA73. -- MGA73bot (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១២:១៥ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)