សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីការលុបកែប្រែ

អត្ថបទរបស់លោកដែលមានចំណងជើងFlatlandរួមទាំងទំព័រពាក់ព័ន្ធ នឹងត្រូវលុបចោលក្នុងរយៈពេល១សប្ដាហ៍គិតតាំងពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ។ មូលហេតុគឺវាខុសនឹងគោលការណ៍បម្រើបម្រាស់របស់វិគីភីឌាភាសាខ្មែរដែលមិនអនុញ្ញាតអោយសរសេរអត្ថបទជាភាសាបរទេស ហើយវាខុសនឹងគោលការណ៍របស់មូលនិធិវិគីភីឌា ដែលមិនអោយចម្លងខ្លឹមសារទាំងស្រុងពីសៀវភៅព្រោះខុសច្បាប់កម្មសិទ្ធបញ្ញា។ សូមចម្លងវាទៅទុកកន្លែងផ្សេងក្រៅពីវិគីភីឌាភាសាខ្មែរ បើសិនជាលោកចង់ទុកវា។ សូមអរគុណ។គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០២:៣៣ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ (UTC)