ការពិភាក្សា:ក្រុម​ភាសា​ថៃកៈដៃ

បន្ថែម​ប្រធានបទ​
Active discussions

«​ថៃកៈដៃ​» មិន​មែន «​តៃកៈដៃ​» ទេ​។ តាម​នាម​ជា​ភាសា​ថៃ ไท-กะได​។
Mexicocamboya (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០២:២៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ (UTC)Mexicocamboya

Thai wikipedia contentកែប្រែ

I think you should translate Khmer first. Please do not copy content from Thai Wikipedia. Tiamichaelnuksu1994 (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៥:១០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ (UTC)

ត្រឡប់ទៅទំព័រ "ក្រុម​ភាសា​ថៃកៈដៃ"។