ការពិភាក្សា:មហាត្មះគន្ធី

បន្ថែម​ប្រធានបទ​
There are no discussions on this page.

ឈ្មោះ​របស់​គាត់ មិនមែន​ មហាត្មះ ទេ គឺ មហាត្មា

Gandhi is often referred to as Mahatma; Sanskrit: महात्मा mahātmā or "Great Soul,"

--លឹម សុវណ្ណវិចិត្រ ម៉ោង១៦:០៧ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)

ត្រឡប់ទៅទំព័រ "មហាត្មះគន្ធី"។