លឹម សុវណ្ណវិចិត្រ

បានចូលរួមនៅ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៨

ខ្ញុំ​ឈ្មោះ លឹម សុវណ្ណវិចិត្រ


វិភាគទានកែប្រែ

អត្ថបទ​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ចូលរួម​ចំណែក​សរសេរ​កន្លង​មក​មាន

 1. មន ស
 2. មករ
 3. ធាតុ​គ្រោង
 4. ទ្រឹស្ដីបទ​ម៉ូម៉ង់​បី
 5. វិធី​ហ្វៃណៃថ៍​អ៊េលម៉ិន
 6. លេអុនហាដ អយល័រ
 7. ម៉ូឌុល​យ៉ាំង
 8. ច្បាប់​ហ៊ូក
 9. វិស្ណុបុរាណ
 10. មត្ស្យា
 11. បារី​អេឡិចត្រូនិច
 12. ផ្លាយ អាស់
 13. បេតុង
 14. ពុយមីស
 15. អប្សរា
 16. ក្លាំងគែរ​(ស៊ីម៉ង់ត៍)

ទំនាក់ទំនងកែប្រែ

វែបសៃថ៍ ៖
 • www.svichet.wordpress.com
 • www.dahlina.com