បើកបញ្ជីមេ

កូដកម្មសិទ្ធិប្រទេស (អង់គ្លេសTop-level domain ឬ TLD) គឺជា domain មួយដែលនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រព័ន្ធឈ្មោះដែនឋាននុក្រមរបស់អ៊ីនធឺណិត។[១]

ឯកសារយោងកែប្រែ