កូរ៉េ (អសង្ស័យកម្ម)

ជំនួយ:អសង្ស័យកម្ម

កូរ៉េ គឺជាតំបន់មួយនៅអាស៊ីបូព៌ា ដែលមានឧបទ្វីបកូរ៉េ និងកោះនៅជិតៗ (របស់ខាងជើង និងខាងត្បូង) ដែលបែងចែកផ្នែកនយោបាយរវាងគឺ:

វិគីនានុក្រមខ្មែរ
វិគីនានុក្រមខ្មែរមានអត្ថន័យពាក្យ ​អំពី:

កូរ៉េ ក៏អាចយោងទៅ:

កន្លែងកែប្រែ

ជាប្រវត្តិសាស្ត្រកែប្រែ