​​ កែវមរកត មរកត (អង់គ្លេស: Emerald ) គឺ មៈរៈកត់ សំ. ( ន. ) ឈ្មោះ​កែវ​ឬ​ត្បូង​សម្បុរ​ខៀវ​ខ្ចី ឬ បៃតង : កែវ​មរកត, ត្បូង​មរកត ។.។ ៚

កែវមរកត.

កំណត់

កែប្រែ

មើលផងដែរ

កែប្រែ