រាជធានីកៅធរៈ (អង់គ្លេស: Kauthara) ជារាជធនីនៃប្រទេស ចម្ប៉ា។ បច្ចុប្បន្នត្រូវបានយួនបំបែកឬឲទៅជា ខេត្តខាញ់ហាវ Khanh Hoa និង ខេត្តភូយ៉េន Phu Yen

រាជធានីកៅធរៈ
រាជធានីកៅធរៈ

ដែលមានរាជធានី៣ទៀតគឺ÷

មើលផងដែរកែប្រែ