ខេត្តទ្រាំង

ខេត្តទ្រាំង បច្ចុប្បន្នត្រូវបានប្តូរជា ស្រុកទ្រាំង ខេត្តតាកែវ ។ កាលពីអតីតកាលខេត្តនេះ មានព្រំប្រទល់ជាប់ ខេត្តមាត់ជ្រូក ទឹកដីកម្ពុជាក្រោម