ខេត្ត​សួគ៌ខេត្ត

Savannakhet Province-Laos.svg

កូអរដោនេ: 8°41′35″N 106°36′34″E / 8.69306°N 106.60944°E / 8.69306; 106.60944

ខេត្ត​សួគ៌ខេត្ត


ខេត្តសួគ៌ខេត្ត ពីអតីតកាលជាទឹកដីរបស់ខ្មែរ

រដ្ឋបាលកែប្រែ

ខេត្តសួគ៌ខេត្ត មាន ស្រុក

ប្រជាជនកែប្រែ

អប់រំកែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ