ស្ដេចខៃ ឌិញ (Vietnamese: Khải Định ៨ ខែតុលា ១៨៨៥ - ៦ ខែវិច្ឆិកា ១៩២៥)ជា​ក្សត្រទី១២ របស់យួននៅក្រោមរាជវង្សង្វៀន​ពីគ.ស. ១៩១៦ ដល់ គ.ស. ១៩២៥

ខៃ ឌិញ