ខ្សែទឹកហ្គ្រីនលែនខាងកើត

ខ្សែទឹកហ្គ្រីនលែនខាងកើត (ជាភាសាអង់គ្លេស៖The East Greenland Current) ហូរនាំទឹកត្រជាក់និងមានកំរិតជាតិប្រៃទាបពីមហាសមុទ្រអាកទិក ទៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរខាងកើតនៃកោះហ្គ្រីនលែន។ វាជាខ្សែទឹកមួយក្នុងចំនោមខ្សែទឹកទាំង៥របស់ខ្សែទឹករង្វល់អនុអាកទិក ដែលផ្ដល់នូវលំហូរដ៏ចំបងមួយនៃទឹកត្រជាក់ពីមហាសមុទ្រអាកទិកចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិក

ខ្សែទឹកហ្គ្រីលលែនខាងកើត

សូមមើលផងដែរ

កែប្រែ