ខ្សែទឹកហ្គ្រីនលែនខាងលិច

ខ្សែទឹកហ្គ្រីនលែនខាងលិច (ជាភាសាអង់គ្លេស៖West Greenland Current)គឺជាខ្សែទឹកត្រជាក់ មានកំលាំងខ្សោយ ដែលហូរទៅខាងជើងតាមបណ្ដោយឆ្នេរខាងលិចកោះហ្គ្រីនលែន។ វាជាខ្សែទឹកហូរបន្តពីខ្សែទឹកហ្គ្រីនលែនខាងកើត។

ខ្សែទឹកហ្គ្រីនលែនខាងលិច

សូមមើលផងដែរកែប្រែ