បើកបញ្ជីមេ

គីម៉ូណូ (ជប៉ុន着物) គឺជាសំលៀកបំពាក់បុរាណរបស់ជប៉ុន