ឃុំគោកធ្លក ជាឃុំមួយនៅក្នុងស្រុកអង្គរបូរី ខេត្តតាកែវ មាន៤ភូមិ [១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
២១០១០៣០១ ភូមិព្រែកតាផ Preaek Ta Pha
២១០១០៣០២ ភូមិព្រែកដា Preaek Da
២១០១០៣០៣ ភូមិទួលពុទ្រា Tuol Putrea
២១០១០៣០៤ ភូមិបាក់ដៃ Bak Dai

ប្រាសាទ កែប្រែ

សូមមើលផងដែរ កែប្រែ

ប្រភព កែប្រែ