ឃុំត្រពាំងសាលាខាងកើត

ឃុំត្រពាំងសាលាខាងកើត (អង់គ្លេសTrapeang Sala Khang Kaeut​ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត មាន ភូមិ÷

ឃុំត្រពាំងសាលាខាងកើត
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៧០២១០០១ ភូមិទ័ពស្ដេច Toap Sdach Village
០៧០២១០០២ ភូមិតាងើត Ta Ngeut Village
០៧០២១០០៣ ភូមិពោន Poun Village
០៧០២១០០៤ ភូមិលៀប Lieb Village
០៧០២១០០៥ ភូមិខ្យើម Khyaeum Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំត្រពាំងសាលាខាងកើត

ឃុំត្រពាំងសាលាខាងកើត ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)
ឃុំដើមដូង ស្រុកអង្គរជ័យ ឃុំត្រពាំងសាលាខាងលិច ឃុំទូកមាសខាងកើត ស្រុកបន្ទាយមាស ឃុំបន្ទាយមាសខាងលិច ឃុំទូកមាសខាងកើត ស្រុកបន្ទាយមាស ឃុំសំរោងលើ ស្រុកបន្ទាយមាស