ឃុំទីងចាក់ (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបរកែវ ខេត្តរតនគិរី មាន ៤ភូមិ÷

ឃុំទីងចាក់
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៦០៣០៦០១ ភូមិទូយ Tuy Village
១៦០៣០៦០២ ភូមិកប Kab Village
១៦០៣០៦០៣ ភូមិលូត Lut Village
១៦០៣០៦០៤ ភូមិប៉ាណល Pa Nal Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់នៃឃុំទីងចាក់

ឃុំទីងចាក់ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំកិះចុង​ស្រុកបរកែវ
 West	ឃុំឡាបានសៀក​ស្រុកបានលុង
 South	ឃុំឡាមិញ​ស្រុកបរកែវ
 North	ឃុំសាមគ្គី​ស្រុកអូរជុំ

អប់រំកែប្រែ

បឋមសិក្សាកែប្រែ

អនុវិទ្យាល័យកែប្រែ

សាសនាកែប្រែ

ព្រះពុទ្ធសាសនាកែប្រែ

វត្តកែប្រែ

ផ្សារកែប្រែ

រមណីដ្ឋានកែប្រែ

ឯកសារពិគ្រោះកែប្រែ