ឃុំពន្លៃ(ស្រុកអង្គរបុរី)

ឃុំពន្លៃជាឃុំមួយនៅក្នុងស្រុកអង្គរបូរី ខេត្តតាកែវ មាន៦ភូមិ [១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
២១០១០៤០១ ភូមិពន្លៃ Ampil
២១០១០៤០២ ភូមិស្រម៉ុក Sramok
២១០១០៤០៣ ភូមិពន្លៃខាងជើង Ponley Khang Cheung
២១០១០៤០៤ ភូមិពន្លៃខាងត្បូង Ponley KhangTboung
២១០១០៤០៥ ភូមិសំរោង Samraong
២១០១០៤០៦ ភូមិធ្លកយុល Thlok Yul

សូមមើលផងដែរ

កែប្រែ

ប្រភព

កែប្រែ