ឃុំព្រែកផ្ទោលជាឃុំមួយនៅក្នុងស្រុកអង្គរបូរី ខេត្តតាកែវ មាន៤ភូមិ [១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
២១០១០៥០១ ភូមិអង្គរ Angkor
២១០១០៥០២ ភូមិកំពង់ពោធិ៍ Kampong Pou
២១០១០៥០៣ ភូមិភ្នំបូរី Phnum Bourei
២១០១០៥០៤ ភូមិភ្នំបាទេព Phnum Ba Tep

សូមមើលផងដែរ កែប្រែ

ប្រភព កែប្រែ