ឃុំព្រៃអំពក

ឃុំព្រៃអំពកស្ថិតនៅក្នុងស្រុកគិរីវង់ ខេត្តតាកែវ មាន៩ភូមិ [១]

សូមមើលផងដែរកែប្រែ

ប្រភពកែប្រែ