ឃុំព្រះបាទជាន់ជុំ

ឃុំព្រះបាទជាន់ជុំមួយនៅក្នុងស្រុកគីរីវង់ ខេត្តតាកែវ មាន៨ភូមិ [១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
២១០៤០២០១ ពោធិ៍ខ្វិត Pou Khvet
២១០៤០២០២ កំពង់ Kampong
២១០៤០២០៣ ភូមិត្រពាំងស្រង់ Trapeang Srang
២១០៤០២០៤ ត្រើយទន្លាប់ Traeuy Tonloab
២១០៤០២០៥ ព្រៃធំ Prey Thum
២១០៤០២០៦ ពោធិ៍រោង Pou Roung
២១០៤០២០៧ ជ្រោយ Chrouy
២១០៤០២០៨ ពោធិ៍ Pou

ប្រភព កែប្រែ