ឃុំភ្នៀតជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ឃុំភ្នៀតនេះមាន ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
01060601 កន្ទូត Kantuot
01060602 កំព្រីង Kampring
01060603 ភ្នៀត Phniet
01060604 អ្នកតា Neak Ta
01060605 ភូមិថ្មី Phum Thmei
01060606 បង្រុះ Bangruh
01060607 សាលាក្រៅ Sala Krau

ឯកសារយោង កែប្រែ

សូមមើលផងដែរ កែប្រែ