ឃុំលុងឃុង (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបរកែវ ខេត្តរតនគិរី មាន ៤ភូមិ÷

ឃុំលុងឃុង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៦០៣០៤០១ ភូមិលុងឃុង Lung Khung Village
១៦០៣០៤០២ ភូមិប៉ាអរ Pa Ar Village
១៦០៣០៤០៣ ភូមិប៉ាយ៉ាង Pa Yang Village
១៦០៣០៤០៤ ភូមិជ្រាក Chreak Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់នៃឃុំលុងឃុង

ឃុំលុងឃុង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំឡាមិញ​ស្រុកបរកែវ
 West	ឃុំកាចាញ​ស្រុកបានលុង
 South	ឃុំស៊ីដា​ស្រុកលំផាត់
 North	ឃុំទីងចាក់​ស្រុកបរកែវ

អប់រំកែប្រែ

បឋមសិក្សាកែប្រែ

អនុវិទ្យាល័យកែប្រែ

សាសនាកែប្រែ

ព្រះពុទ្ធសាសនាកែប្រែ

វត្តកែប្រែ

ផ្សារកែប្រែ

រមណីដ្ឋានកែប្រែ

ឯកសារពិគ្រោះកែប្រែ