ឃុំវត្ដអង្គខាងត្បូង

ឃុំវត្ដអង្គខាងត្បូង (អង់គ្លេសVoat Angk Khang Tboung Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត មាន ភូមិ÷

ឃុំវត្ដអង្គខាងត្បូង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៧០២១៥០១ ភូមិកណ្ដាល Kandal Village
០៧០២១៥០២ ភូមិខ្នាច Khnach Village
០៧០២១៥០៣ ភូមិធាយ Theay Village
០៧០២១៥០៤ ភូមិទទឹម Totuem Village
០៧០២១៥០៥ ភូមិស្រែព្រៃ Srae Prey Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ

ព្រំប្រទល់នៃឃុំវត្ដអង្គខាងត្បូង

ឃុំវត្ដអង្គខាងត្បូង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)
ឃុំសំរោងក្រោម ស្រុកបន្ទាយមាស ស្រុកដងទង់ ឃុំទូកមាសខាងលិច ស្រុកបន្ទាយមាស ឃុំវត្តអង្គខាងជើង ស្រុកបន្ទាយមាស