ឃុំសោម ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកគិរីវង់ ខេត្តតាកែវ មាន១២ភូមិ [១]

សូមមើលផងដែរ កែប្រែ

ប្រភព កែប្រែ