ឃុំសោម ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកគិរីវង់ ខេត្តតាកែវ មាន១២ភូមិ [១]

សូមមើលផងដែរកែប្រែ

ប្រភពកែប្រែ