ឃុំស្ដេចគង់ខាងជើង

ឃុំស្ដេចគង់ខាងជើង (អង់គ្លេសSdach Kong Khang Cheung Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត មាន ៤ភូមិ÷

ឃុំស្ដេចគង់ខាងជើង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៧០២០៦០១ ភូមិជ្រុងស្រឡៅ Chrung Sralau Village
០៧០២០៦០២ ភូមិកន្លង់ Kanlang Village
០៧០២០៦០៣ ភូមិត្រែង Traeng Village
០៧០២០៦០៤ ភូមិពងទឹក Pong Tuek Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ


ព្រំប្រទល់នៃឃុំស្ដេចគង់ខាងជើង

ឃុំស្ដេចគង់ខាងជើង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)
ឃុំបន្ទាយមាសខាងលិច ស្រុកបន្ទាយមាស ឃុំស្តេចគង់ខាងលិច ស្រុកបន្ទាយមាស ​និងឃុំកន្ថោរខាងជើង ស្រុកកំពង់ត្រាច ឃុំស្តេចគង់ខាងត្បូង ស្រុកបន្ទាយមាស ឃុំទូកមាសខាងលិច ឃុំទូកមាសខាងកើត ស្រុកបន្ទាយមាស