ឃុំស្ដេចគង់ខាងត្បូង

ឃុំស្ដេចគង់ខាងត្បូង (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត មាន ភូមិ÷

ឃុំស្ដេចគង់ខាងត្បូង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៧០២០៨០ ភូមិសង្កែដួច Sangkae Duoch Village
០៧០២០៨០ ភូមិឫស្សីជួរ Ruessei Chuor Village
០៧០២០៨០ ភូមិភ្នំតូច Phnum Touch Village
០៧០២០៨០ ភូមិស្ដេចគង់ Sdach Kong Village
  • យោងតា ប្រកាសលេខ ៤៩៣​ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ


ព្រំប្រទល់នៃឃុំស្ដេចគង់ខាងត្បូង

ឃុំស្ដេចគង់ខាងត្បូង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)
ឃុំព្រៃទន្លេ ស្រុកបន្ទាយមាស ស្រុកកំពង់ត្រាច ស្រុកកំពង់ត្រាច ឃុំស្តេចគង់ខាងជើង ស្រុកបន្តាយមាស