ឃុំស្ដេចគង់ខាងលិច

ឃុំស្ដេចគង់ខាងលិច (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត មាន ភូមិ÷

ឃុំស្ដេចគង់ខាងលិច
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៧០២០៧០១ ភូមិព្រៃពព្រិច Prey Po Prich Village
០៧០២០៧០២ ភូមិរំពើន Rumpeun Village
០៧០២០៧០៣ ភូមិចម្លងជ្រៃ Chamlang Chrey Village
០៧០២០៧០៤ ភូមិឈើទាល Chheu Teal Village
០៧០២០៧០៥ ភូមិដើមចំរៀក Daeum Chamriek​ Village

ព្រំប្រទល់នៃឃុំស្ដេចគង់ខាងលិច

ឃុំស្ដេចគង់ខាងលិច ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)
ឃុំទូកមាសខាងលិច ឃុំស្តេចគង់ខាងកើត ស្រុកបន្ទាយមាស ស្រុកដងទង់ ឃុំស្តេចគង់ខាងត្បូង និងស្រុកកំពង់ត្រាច ឃុំទូកមាសខាងលិច ស្រុកបន្ទាយមាស