ឃុំស្រែក្រសាំង

ឃុំស្រែក្រសាំង ស្ថិតនៅ ស្រុកសៀមបូក ខេត្តស្ទឹងត្រែង

រដ្ឋបាលកែប្រែ

ឃុំស្រែក្រសាំង មាន ២ ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់កែប្រែ

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំ និង ឃុំ ឃុំ ឃុំ ឃុ

អប់រំកែប្រែ

បឋមសិក្សាកែប្រែ

វិទ្យាល័យទួលវិជ្ជាកែប្រែ

សាសនាកែប្រែ

ព្រះពុទ្ធសាសនាកែប្រែ

វត្តកែប្រែ

ផ្សារកែប្រែ

រមណីដ្ឋានកែប្រែ

ឯកសារពិគ្រោះកែប្រែ