ឃុំ ជាដែលរដ្ឋបាលចំណុះអោយ ស្រុក និងខេត្ត ដែលមានដែនសមត្ថកិច្ច តួនាទីការងារស្មើរនឹងសង្កាត់ ហើយមាន ភូមិ ដែលជារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។