ឃុំអង្គរបូរី ជាឃុំមួយនៅក្នុងស្រុកអង្គរបូរី ខេត្តតាកែវ មាន៦ភូមិ [១]

ឃុំអង្គរបូរីមានព្រំប្រទល់

កូដភូមិ ភូមិ ឈ្មោះជាអក្សរឡាតាំង
២១០១០១០១ ភូមិកំពង់ហ្លួង Kampong Luong
២១០១០១០២ ភូមិស្ទឹងកំបុត Stueng Kambot
២១០១០១០៣ ភូមិព្រៃសំបួរ Prey Sambuor
២១០១០១០៤ ភូមិទួលសាំងក Tuol Sang Ka
២១០១០១០៥ ភូមិទួលសាំងខ Tuol Sang Kha
២១០១០១០៦ ភូមិសាមគ្គី Sameakki

សូមមើលផងដែរ

កែប្រែ

ប្រភព

កែប្រែ