ជីវវិទ្យាកែប្រែ

 
Fox skeleton

ចចកក្នុងសង្គម​ខែ្ម​រកែប្រែ

អត្ថន័យក្នុងសង្គមកែប្រែ

ក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរកែប្រែ

រឿងនិទានកែប្រែ

រឿងព្រេងចចកកែប្រែ

Canids commonly known as foxes include the following genera and species:

Genus Species Picture
Canis Ethiopian wolf, sometimes called the Simien fox or Simien jackal
 
Ethiopian wolf, native to the Ethiopian highlands
Cerdocyon Crab-eating fox
 
Crab-eating fox, a South American species
Dusicyon extinct genus, including the Falkland Islands wolf, sometimes known as the Falklands Islands fox
 
Falkland Islands wolf Illustration by John Gerrard Keulemans (1842–1912)
Lycalopex
 • Culpeo or Andean fox
 • Darwin's fox
 • South American gray fox
 • Pampas fox
 • Sechuran fox
 • Hoary fox
 
A South American gray fox in Pan de Azúcar National Park along the Pacific coast of the Atacama Desert
Otocyon Bat-eared fox
 
Bat-eared fox in Kenya
Urocyon
 • Gray fox
 • Island fox
 • Cozumel fox (undescribed)
 
Island fox (Urocyon littoralis), in the Channel Islands of California, US
Vulpes
 • Arctic fox
 • Bengal fox
 • Blanford's fox
 • Cape fox
 • Corsac fox
 • Fennec fox
 • Kit fox
 • Pale fox
 • Rüppell's fox
 • Red fox
 • Swift fox
 • Tibetan sand fox
 
The fennec fox is the smallest species of fox


 
The island fox is a near-threatened species.


 
A red fox on the porch of a house.Referencesកែប្រែ