ចំនួនគត់ធម្មជាតិ

ចំនួនគត់ធម្មជាតិ (English: Natural Number) គឺជាលេខដែលប្រើសំរាប់រាប់ចំនួន។ ចំនួនគត់ធម្មជាតិ តាងដោយ ឬ N។ ចំនួនគត់ធម្មជាតិមិនអាចជាៈ

ចំនួនទាំងនោះគឺៈ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52...

សូមមើលផងដែរកែប្រែ