ចំនួនគត់ធម្មជាតិ

ចំនួនគត់ធម្មជាតិ (English: Natural Number) គឺជាចំនួនវិជ្ជមានដែលរាប់ចាប់ពីលេខសូន្យដល់បូកអន្ត

សូមមើលផងដែរកែប្រែ