ចំនួនគត់ធម្មជាតិ

ចំនួនគត់ធម្មជាតិ (English: Natural Number) គឺជាចំនួនវិជ្ជមានដែលរាប់ចាប់ពីលេខមួយដល់បូកអន្ត

សូមមើលផងដែរ កែប្រែ