ចំប៉ីសៀម ភាសា​ឡាតាំង​ហៅ Adenium ជា​រុក្ខជាតិ​ពី​អហ្វ្រិក​និងអារ័ប មាន​ផ្កា​ក្រហមស្រដៀង​និង​យីថោ ​ឬ ​ចំប៉ី

ចំប៉ីសៀម
Adenium obesum ជា​ពួក​មួយ
Scientific classification
រជ្ជៈ:
(អឋានន្តរ):
(អឋានន្តរ):
(អឋានន្តរ):
លំដាប់:
អំបូរ:
Subfamily:
Tribe:
Genus:
Adenium

Species

See text.

ប្រភេទ

កែប្រែ
 
Adenium arabicum

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  1. "Genus: Adenium Roem. & Schult". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. 2003-03-14. Retrieved 2010-06-26.
  2. "GRIN Species Records of Adenium". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Retrieved 2010-06-26.