ជនភៀសខ្លួន (អង់គ្លេស: Refugee) គឺជាមនុស្សទាំងឡាយណាដែលកំពុងមានវត្តមាននៅក្រៅប្រទេសដើមកំណើត ឬលំនៅដ្ឋានរបស់ខ្លន ដោយសារតែពួកគេទទួលរង (ឬការភ័យខ្លាច) ពីការធ្វើទុកបុកម្នេញ លើមូលហេតុពូជសាសន៍ សាសនា, សញ្ជាតិ, ទស្សនៈនយោបាយ ឬព្រោះដោយសារពួកគេជាសមាជិកនៃ "ក្រុមសង្គមមួយ' social group' ដែលងាយរងគ្រោះពីអំពើធ្វើទុកបុកម្នេញ ឬដោយសារតែពួកគេត្រូវភៀសខ្លួនរត់ចេញពីសង្គ្រាម ។ ជនប្រភេទនេះ អាចត្រូវបានគេហៅថាជា "អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោន' (asylum seeker) ខណៈពេលរហូតដល់មានការទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋដែលជាទីប្រទេសដែលពួកគេបានធ្វើពាក្យស្នើសុំ។ [១]

Villagers fleeing the village of Kibati during the 2008 Nord-Kivu conflict in the Democratic Republic of the Congo.

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. refugee, n.. Oxford English Dictionary Online (November 2010).Retrieved on 23 February 2011.