ជីវគីមីសាស្ត្រ

ជីវគីមីសាស្ត្រ (អង់គ្លេស: biochemistry) គឺជាការសិក្សា​ពី​រចនាសម្ព័ន្ធ និង​ដំណើរការគីមី​ ដែល​កើតមាន​ឡើង​ក្នុង​សារពាង្គកាយ​ភាវរស់​ជារួម ប៉ុន្តែ​មិនកំណត់​វត្ថុធាតុ​មានជីវិត​ទេ ។

នេះ​គឺជា​មុខវិជ្ជា​ផ្គួបគ្នា​រវាង​គីមីវិទ្យា និងជីវវិទ្យា ហើយដែន​ស្រាវជា្រវ​មានផ្នែក​មួយចំនួន​ដូចទៅនឹង​មុខវិជ្ជា​កោសិកាវិទ្យា​(Cell biology)​ ជីវម៉ូលេគុលវិទ្យា​(Molecular biology)​ ឬតំណពូជ(Genetics)​ ។ ជីវគីមីវិទ្យា​ចែកជា​ពីរ គឺ​ជីវគីមី​ស្តាទិច​(មិនប្រែប្រួលនៅនឹង​) និង​ជិវគីមីស៊ីនេទិច​(ប្រែប្រួលមានចលនា)​។ ជីវគីមីស្តាទិច និយាយអំពី​ទម្រង់ ធាតុផ្សំ​របស់​សមាសធាតុ​ជីវ​ដូចជា​ លីពីត​(សារធាតុ​ខ្លា្ញញ់) ប្រូទីត​(សាច់) គ្លុយស៊ីត​(ម្សៅធញ្ញជាតិ)​ វីតាមីនជាដើម ។ ជិវគីមីស៊ីនេទិច ពិភាក្សា​អំពី​​ដំណើរការបំលែងធាតុ​(មេតាបូលីសmetabolism​​)​ ក៏ដូចជា​តួនាទី​របស់​បណ្ដា​សមាសធាតុ​ជីវ ។