ជំនួយ:តារាង

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ជំនួយ:Table)

ប្រើប្រាស់ឬរបារឧបករណ៍កែប្រែ

សូមមើលជំនួយ:របារឧបករណ៍កែប្រែ (Edit toolbar)

កូដ លទ្ធផលបង្ហាញក្នុងទំព័រ
{| class="wikitable"
|-
! ក្បាលលើទី១
! ក្បាលលើទី២
! ក្បាលលើទី៣
|-
| ជួរឈរទី១ក្នុងជួរដេកទី១
| ជួរឈរទី២ក្នុងជួរដេកទី ១
| ជួរឈរទី៣ក្នុងជួរដេកទី១ 
|-
| ជួរឈរទី១ក្នុងជួរដេកទី២
| ជួរឈរទី២ក្នុងជួរដេកទី២
| ជួរឈរទី៣ក្នុងជួរដេកទី២
|}
ក្បាលលើទី១ ក្បាលលើទី២ ក្បាលលើទី៣
ជួរឈរទី១ក្នុងជួរដេកទី១ ជួរឈរទី២ក្នុងជួរដេកទី ១ ជួរឈរទី៣ក្នុងជួរដេកទី១
ជួរឈរទី១ក្នុងជួរដេកទី២ ជួរឈរទី២ក្នុងជួរដេកទី២ ជួរឈរទី៣ក្នុងជួរដេកទី២
{| class="wikitable"
|+ ចំណងជើងតារាង
! ក្បាលលើទី០ !!ក្បាលលើទី១ !! ក្បាលលើទី២ !! ក្បាលលើទី៣
|-
! ១
| ១១ || ១២ || ១៣
|-
! ២
| ២១ || ២២ || ២៣
|}
ចំណងជើងតារាង
ក្បាលលើទី០ ក្បាលលើទី១ ក្បាលលើទី២ ក្បាលលើទី៣
១១ ១២ ១៣
២១ ២២ ២៣

តារាងធម្មតា

ខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីតារាងដែលមិនមានខ្សែបន្ទាត់ព័ទ្ធជុំវិញទេ។

{|
|អក្សរ
|លេខ
|-
|ក ខ គ ឃ ង
|១ ២ ៣ ៤ ៥
|-
|ច ឆ ជ ឈ ញ
|៦ ៧ ៨ ៩ ១០
|}

ជាលទ្ធផល

អក្សរ លេខ
ក ខ គ ឃ ង ១ ២ ៣ ៤ ៥
ច ឆ ជ ឈ ញ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០

ស្ទីល (Style)

កូដ លទ្ធផលបង្ហាញក្នុងទំព័រ
{| border="1" cellpadding="2"
|+តារាងផលគុណ
|-
! × !! 1 !! 2 !! 3
|-
! 1
| 1 || 2 || 3
|-
! 2
| 2 || 4 || 6
|-
! 3
| 3 || 6 || 9
|-
! 4
| 4 || 8 || 12
|-
! 5
| 5 || 10 || 15
|}
តារាងផលគុណ
× 1 2 3
1 1 2 3
2 2 4 6
3 3 6 9
4 4 8 12
5 5 10 15
{| class="wikitable"
|+តារាងផលគុណ
|-
! × !! 1 !! 2 !! 3
|-
! 1
| 1 || 2 || 3
|-
! 2
| 2 || 4 || 6
|-
! 3
| 3 || 6 || 9
|-
! 4
| 4 || 8 || 12
|-
! 5
| 5 || 10 || 15
|}
តារាងផលគុណ
× 1 2 3
1 1 2 3
2 2 4 6
3 3 6 9
4 4 8 12
5 5 10 15
{| class="wikitable" style="font-style:italic; font-size:120%; border:3px dashed red;"
|+តារាងផលគុណ
|-
! × !! 1 !! 2 !! 3
|-
! 1
| 1 || 2 || 3
|-
! 2
| 2 || 4 || 6
|-
! 3
| 3 || 6 || 9
|-
! 4
| 4 || 8 || 12
|-
! 5
| 5 || 10 || 15
|}
តារាងផលគុណ
× 1 2 3
1 1 2 3
2 2 4 6
3 3 6 9
4 4 8 12
5 5 10 15