ដូនជី គឺជា យាយ​ជី គឺ​ឧបាសិកា​ដែល​កោរ​សក់​ស្លៀក​ដណ្ដប់​សំពត់​ស ឬ​សំពត់​លឿង កាន់​សីល ១០ ជា​និច្ច​ ។​

ទោះបីជានៅក្នុងប្រទេសដែលកាន់​ពុទ្ធសាសនាជាច្រើន មិនមានភិក្ខុនីទៀត តែស្ត្រីដែលមានចិត្តជ្រះថ្លា ចង់បួស អាចបួសក្នុងភាពជាដូនជី ថៃហៅថា ម៉ែជី។

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អ្នកបួសបែបនេះ គឺមានសម្លៀកបំពាក់ស ពានាស កោរសក់ រស់​នៅ​ក្នុងវត្តអារាម។​ ច្រើន​តែ​ស្រ្តី​ចាស់​ៗ តែ​ទោះ​បី​ស្រ្តី​នៅ​ក្មេង​ក៏​ដោយ បើ​ប្រព្រឹត្ត​កាន់​វត្ត​ប្រតិបត្តិ​ដូច្នេះ ក៏​ហៅ ដូន​ជី ដែរ ។

នៅក្នុងសាសនាគ្រឹស្តក៏មានដូនជីដែលបានបូជាជីវិតរបស់ពួកគេចំពោះព្រះផងដែរឧទាហរណ៍ ក្លារ៉ា នៃអាស៊ីស៊ីអ្នកម្តាយ តេរេសា​