អាស៊ីតដេអុកស៊ីរីបូនុយក្លេអ៊ិច (អង់គ្លេសdeoxyribonucleic acid) ឬ ឌីអិនអេ (អង់គ្លេសDNA) ជាអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ិចដែលមានទិន្នន័យហ្សែនដែលត្រូវបានប្រើក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍និងមុខងាររបស់ស្តើងតែសារពាង្គកាយទាំងអស់ (មិនរួមបញ្ចូលវីរុសអារអិនអេ)។

ទម្រង់រង្វេលទ្វេឌីអិនអេ

ឌីអិនអេមានច្រវាក់បូ៉លីមែវែងពីរ បង្កើតឡើងដោយនុយក្លេអូទីតដែលមានស្នូលជាស្ករនិងក្រុមផូស្វាតជាមួយសម្ព័ន្ធអេស្តែ។