នៅក្នុងគណិតវិទ្យា តម្លៃដាច់ខាតជាទំហំនៃរង្វាស់រង្វាល់ដែលមានតម្លៃរាប់ចាប់ពីសូន្យ(០)ឡើងទៅ។

បើនិយាយអំពីចំនួនពិតវិញ តម្លៃដាច់ខាតនៃចំនួនពិតជាតម្លៃលេខនៃចំនួនក្រៅពីចំនួនអវិជ្ជមាន។ ឧទាហរណ៍ៈ តម្លៃដាច់ខាតនៃ៥ និងតម្លៃដាច់ខាតនៃ -៥គឺ

ជាទូទៅ
 • ប្រសិនបើ a ≥ 0 នោះតម្លៃដាច់ខាតនៃចំនួនពិត a គឺ a
 • ប្រសិនបើ a < 0 នោះតម្លៃដាច់ខាតនៃចំនួនពិត a គឺ -a

គេសន្មតតម្លៃដាច់ខាតនៃ a ដោយ |a| ។

ក្រាបតំណាងអនុគមន៍តម្លៃដាច់ខាតនៃចំនួនពិត

លក្ខណៈនៃតម្លៃដាច់ខាត កែប្រែ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   (លក្ខណៈឆ្លុះ)
 •  
 •  
 •  
 •  
វិសមីការសំខាន់ៗ
 •  
 •  

ឧទាហរណ៍៖

   
 

អនុគមន៍តម្លៃដាច់ខាត   ជាអនុគមន៍ជាប់និងមានដេរីវេចំពោះគ្រប់តំលៃ  

តម្លៃដាច់ខាតនៃចំនួនកុំផ្លិច កែប្រែ

នៅក្នុងចំនួនកុំផ្លិច តម្លៃដាច់ខាតនៃចំនួនកុំផ្លិច ត្រូវបានគេហៅថាម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច។ ដោយសារចំនួនកុំផ្លិចជាចំនួនមិនមានលំដាប់ លក្ខណៈមួយចំនួនខាងលើ​មិនអាចប្រើប្រាស់​ជាទូទៅ​បានទេនៅក្នុងចំនួនកុំផ្លិច។

 

ចំពោះចំនួនកុំផ្លិច

 

ដែល x និង y ជាចំនួនពិត នោះគេបានតម្លៃដាច់ខាត ឬម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច z តាងដោយ | z | ស្មើនឹង

 

ប្រសិនបើ   និង   ជាកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ   នោះគេបាន

 

និង