ចំនួនកុំផ្លិច៖ គឺជាចំនួនដែលមានទម្រង់ ដែល និង ជាចំនួនពិត និង ជាឯកតានិមិ្មត ()។

និយមន័យ កែប្រែ

  • ឯកតានិមិ្មត  
 
a ជាផ្នែកពិតនៃចំនួនកុំផ្លិច Z (Real Part)
b ជាផ្នែកនិម្មិតនៃចំនួនកុំផ្លិច Z (Imaginary part)

ប្រមាណវិធី កែប្រែ

 

  • ផលបូក:  
  • ផលដក:  
  • ផលគុណ:  
  • ផលចែក:  

ប្លង់កុំផ្លិច កែប្រែ

 
លក្ខណៈធរណីមាត្រនៃ  និងចំលាស់របស់វា ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច

តំលៃដាច់ខាតនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ កែប្រែ

 
 
 
 
    ប្រសិនបើ z ជាចំនួនពិតសុទ្ធ
    ប្រសិនបើ z ជាចំនួននិម្មិតសុទ្ធ
 
 
    ប្រសិនបើ z ខុសពីសូន្យ

ប្រភាគនៃចំនួនកុំផ្លិច កែប្រែ

 

ទម្រង់ប៉ូលែរ កែប្រែ

កូអរដោនេប៉ូលែក្នុងតម្រុយដេកាត

 
 

ផ្ទុយមកវិញ

 
 

 

ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ និង ​ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច កែប្រែ

 , ដែល   ជាម៉ូឌុលនៃ​  
 

 

ទ្រឹស្តីបទ៖

បើគេមានទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកំផ្លិច   និង   ដែល   និង   គេបាន​

ក)​  

ខ)  

ទ្រឹស្តីបទ៖

បើ   ជាចំនួនកុំផ្លិចគេបាន  

លក្ខណៈ

គេឲ្យ   និង   ជាចំនួនកុំផ្លិចគេបាន

ក)​  
ខ)  
គ)  

ស្វ័យគុណទី​ ​ នៃចំនួនកុំផ្លិច កែប្រែ

គេមាន  

តាមរូបមន្ត  

គេបាន  

 

 

........................................................................................

 

ជាទូទៅ៖​

  គ្រប់   គេទាញបាន  ហៅថា ទ្រឹស្តីបទដឺម័រ។

ឧទាហរណ៍​: គណនា​  

តាង   គេបាន  
តាមទ្រឹស្តីបទដឺម័រ

 

ដូចនេះ  

ឫសទី   នៃចំនួនកុំផ្លិច កែប្រែ

បើចំនួនកុំផ្លិចមិនសូន្យ Z​ មានឫសទី n គឺ W គេបាន  ​។ ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច Z និង W គឺ   និង  

គេបាន  

ដោយ   គេបាន  

ចំនួនកុំផ្លិចពីរស្មើគ្នា ម៉ូឌុលរបស់វាក៏ស្មើគ្នាដែរ។

ដូចនេះ   ។ ដោយ   និង   នាំឲ្យ  

 

គេបាន   នាំឲ្យ  

ជំនួស   និង   ក្នុងទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច   គេបាន  

បើ​គេជំនួស   គេបាន n ឫសទី n​ ផ្សេងៗគ្នានៃ Z​ ។

ទ្រឹស្តីបទ៖

បើ   ជាចំនួនកុំផ្លិចមិនសូន្យ​ ហើយ​ n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាននោះ Z មានឫសទី n គឺ​ :

  បើ k=0;1;2;...;n-1 នោះ Z មានឫសទី n គឺ  ​ ។

ឧទាហរណ៍ :​ គណនាឫសទី 6 នៃ -1

តាង Z = -1 + 0i គេបាន  

  និង   នាំអោយ  

 

n = 6 យើងគណនាឫសទី 6 នៃ​ Z = -1 + 0i ។

 

  បើ k=0;1;2;3;4;5 គេបាន

k=0​ នាំឲ្យ  

k=1 នាំឲ្យ  

k=2 នាំឲ្យ  

k=3 នាំឲ្យ  

k=4 នាំឲ្យ  

k=5 នាំឲ្យ  

សូមមើលផងដែរ កែប្រែ