តារាងអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍សនិទាន

ខាងក្រោមនេះជា​តារាងអាំងតេក្រាល (ព្រីមីទីវ) នៃអនុគមន៍សនិទាន។ សូមមើល តារាងអាំងតេក្រាល សំរាប់បញ្ជីពេញលេញនៃគ្រប់អាំងតេក្រាល។

   (ចំពោះ)
   (ចំពោះ)


   (ចំពោះ)


   (ចំពោះ)ចំពោះគ្រប់អនុគមន៍សនិទានទាំងអស់អាច​ធ្វើអាំងតេក្រាលបានដោយប្រើសមីការនិងអាំងតេក្រាលដោយផ្នែក ដោយបំបែកអនុគមន៍សនិទានជា​ផលបូកនៃអនុគមន៍ដែលមានទំរង់៖